fbpx

Κέντρο Μελέτης Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης της Νεολαίας

Νεολαία ΙΝΚΑ

Το Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών (Νέο ΙΝΚΑ) έχει ταυτιστεί με την καταναλωτική συνείδηση και την προστασία των πολιτών – καταναλωτών λόγω της πολυετούς και αδιάλειπτης δράσης του στον χώρο αυτό, από το 1970!

Το Νέο ΙΝΚΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, αναλαμβάνοντας σειρά πρωτοβουλιών εκπαίδευσης, ενημέρωσης και συμβουλευτικής με σκοπό να βοηθήσει τους πολίτες – καταναλωτές να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις σχετικά με τη διαβίωση τους σε ένα υγιεινό περιβάλλον, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής τους και συνδράμοντας με τις δράσεις του στην βελτίωση της υγείας, σωματικής και ψυχικής των παιδιών, των ενηλίκων αλλά και των ατόμων που ανήκουν στην Νεολαία της Πατρίδας μας και η οποία αποτελεί μεγάλη ηλικιακή ομάδα που λόγω της ιδιαιτερότητάς της χρήζει συνεχής στήριξης και πολυεπίπεδης ενημέρωσης λόγω του νεαρού της ηλικίας.

Στο πλαίσιο αυτό των στόχων και δράσεων του Νέου ΙΝΚΑ ανήκει και το Κέντρο Μελέτης Προβλημάτων Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης της Νεολαίας, με γενικό Συντονιστή και υπεύθυνο της δράσης τον κ. Νικόλαο Μπόγιογλου. Σκοπός του Κέντρου Μελέτης, Προβλημάτων Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης της Νεολαίας είναι η προώθηση και η υπεράσπιση, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών συμφερόντων όλων των γυναικών και ανδρών που διάγουν την περίοδο Νεότητας της ζωής τους και η αλληλεγγύη μεταξύ τους ως τέτοιων και με οποιαδήποτε παράλληλη ιδιότητα τους, καθώς και προαγωγή και αναβάθμιση της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων της Νεολαίας και σε κάθε τομέα συναφή με τα παραπάνω. Το Κέντρο Μελέτης Προβλημάτων Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης της Νεολαίας στοχεύει στο να προωθήσει το αίσθημα της αλληλεγγύης, την προσφορά βοήθειας και την καθοδήγηση τόσο στα μέλη του όσο και στις επερχόμενες γενεές, συνδυάζοντας την γνώση, την πληροφόρηση και την εμπειρία σε όλα τα θέματα που απασχολούν τους νέους πολίτες – καταναλωτές διαχρονικά (οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτισμικά).

Επιπλέον στοχεύει στην αύξηση της αυτοπεποίθησής των μελών του κέντρου καθώς και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων, δεξιοτήτων αλλά και των γνώσεών τους σε θέματα που άπτονται της καθημερινής ζωής στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Περαιτέρω δε, στόχοι του Κέντρου Μελέτης Προβλημάτων Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης της Νεολαίας είναι η ανάπτυξη του αισθήματος της αλληλεγγύης, η ενημέρωση και η εκπαίδευση ιδιαίτερα σε τομείς όπως η Οικολογική Κατανάλωση, Περιβαλλοντικός Έλεγχος, η Διαχείριση των Οικονομικών της Οικογένειας, η Διαχείριση των Χρεών, η Ψυχολογική Στήριξη, και Αλληλεγγύη μεταξύ των μελών αλλά και της κοινωνίας, η πληροφόρηση και χρήση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η διαχείριση κινδύνων της καθημερινότητας με σκοπό να προφυλάσσει τα μέλη του από ανάρμοστες κοινωνικές συμπεριφορές, από όπου και αν προέρχονται αυτές και να φροντίζει όσο είναι εφικτό για μια ισορροπημένη κοινωνική, πολιτιστική και οικογενειακή διαβίωση, μέσα σε ένα περιβάλλον υγιεινό, και αειφόρος αναπτυσσόμενο.

Η δραστηριότητά του εμπνέεται αλλά και στοχεύει στην υπεράσπιση και προστασία κάθε Δικαιώματος, των Ανθρώπων της όπως ορίζεται από την Ελληνική έννομη τάξη καθώς και από τις Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία των Δικαιωμάτων της (ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης κ.α.). Θεωρεί ως συνεργάτες όλες τις αναγνωρισμένες εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς ανάλογες οργανώσεις ή συναφείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για τους ανθρώπους της Νεολαίας και εν γένει στην προστασία του πολίτη, που έχουν παρεμφερείς αρχές σε σκοπούς. Ειδικότερα, με κανένα τρόπο δεν θεωρεί αυτές τις οργανώσεις ανταγωνιστικές.

Κέντρο Μελέτης Προβλημάτων Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης της Νεολαίας:

1. Αναδεικνύει, υπερασπίζεται και προστατεύει με οποιονδήποτε εφικτό τρόπο τα Δικαιώματα των Ανθρώπων που απορρέουν από νομοθετικές ή άλλες διατάξεις, με αγωνιστικότητα, αξιοπρέπεια, πειθώ και προωθεί την έννοια της εθελοντικής προσφοράς, της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και αναπτύσσει δράσεις για την ενημέρωση, εκπαίδευση, πληροφόρηση και προστασία τους, διεκδικώντας ένα αξιοπρεπές, ήρεμο, σεβαστό και υγιεινό περιβάλλον για να ζουν, αγωνιζόμενοι για τα δικαιώματά τους.

2. Προάγει εθελοντικά και με κάθε δυνατό μέσο την οικονομική και κοινωνική, ιατροφαρμακευτική πρόοδο σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού, χωρίς καμία διάκριση, αναφορικά με την φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.

3. Αναπτύσσει δράσεις που με την εθελοντική προσφορά ή σε συνεργασία με τρίτους, (όπως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλες χώρες) αποσκοπούν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική βελτίωση της Νεολαίας στην Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες.

4. Προτείνει δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μελών μέσα από δραστηριότητες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ενημέρωσης και τεχνογνωσίας για με σκοπό την προστασία, αλληλεγγύη και αρωγή τους.

5. Προστατεύει και συντονίζει τις δράσεις των μελών. Μελετά, προάγει και επιλύει τα γενικά προβλήματα του σπιτιού, της γειτονίας, αλλά και θέματα της κοινωνίας που απασχολούν τα μέλη, μέσα στα πλαίσια των συνταγματικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της χώρας.

6. Εκπροσωπεί και ενημερώνει τα όργανα της Πολιτείας, τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές και ιδιαιτέρως την Κοινή Γνώμη, για το ρόλο και τη χρησιμότητα του Κέντρου Μελέτης Προβλημάτων & Αλληλεγγύης της Νεολαίας.

7. Επιδιώκει την συνεργασία και τον συντονισμό της δράσης του, με την αδιάκοπη συνεχή επαφή και επικοινωνία των μελών μεταξύ τους, αλλά και με άλλες οργανώσεις εθελοντικών Σωματείων και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια, επιστημονική, υλική και σε ανθρώπινο δυναμικό στα μέλη που συμμετέχουν στο Κέντρο Μελέτης Προβλημάτων Ανάπτυξης& Αλληλεγγύης της Νεολαίας.

8. Έχει τη δυνατόν συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με αντίστοιχες ημεδαπές, αλλοδαπές, διεθνείς ή και παγκόσμιες εθελοντικές οργανώσεις με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο και σκοπό και δράση με μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες και Fora, χωρίς και να επιδιώκεται η ένταξή της σε αυτά.

9. Διασφαλίζει ή και εξασφαλίζει τη νομική κάλυψη των νόμιμων δραστηριοτήτων και των διαφόρων εκδηλώσεων της στα πλαίσια των ισχυόντων Νόμων και κανονιστικών διατάξεων.

Για κάθε πληροφορία, συνεργασία, διευκρινήσεις επικοινωνείτε με τον Γενικό Συντονιστή κ. Νικόλαο Μπόγιογλου στο 699 240 2081 ή και στο e-mail: [email protected]

Νεολαία ΙΝΚΑ

About The Author
Σύμβουλος Ψηφιακών και Κοινωνικών Μέσων - Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ινστιτούτου Καταναλωτών.

Συμμετοχή στη συζήτηση