fbpx

Όροι χρήσης – Πνευματικά δικαιώματα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι χρήσης

Ο παρών ιστότοπος παρέχεται από το Σωματείο – Ένωση Καταναλωτών << ΝΕΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ >> με τον διακριτικό τίτλο ΝΕΟ ΙΝΚΑ εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης επί της οδού Σκρα 8 Τ.Κ 551 32 με Αριθ. Μητρώου 9040 που καταχωρήθηκε στα βιβλία του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής Σωματείο), και τηλ. επικοινωνίας 2310431111 ,6978642610, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Κατά την πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστότοπου (“Site”), συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση. Επίσης, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους πρόσθετους περιορισμούς που εμφανίζονται στον παρόντα Iστότοπο, όπως μπορεί να τροποποιηθούν κατά καιρούς.

Το Σωματείο σας επιτρέπει να προβάλλετε τις πληροφορίες (κείμενα και φωτογραφίες) που υπάρχουν στον παρόντα Ιστότοπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Η εν λόγω άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου κυριότητας στο πληροφοριακό υλικό μας, και τυχόν αντίγραφα του δεν μπορούν να τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να αναπαραχθούν ή να προβληθούν δημόσια, ή να διανεμηθούν, ή άλλως να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Το Σωματείο δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα τoυ πληροφοριακού υλικού ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε συμβουλής, άποψης, δήλωσης ή άλλων πληροφοριών που προβάλλονται μέσω του παρόντος Ιστότοπου. Ούτε αποδέχεται το Σωματείο οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Το Σωματείο δεν εγγυάται ότι ο παρών Ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (server) αυτού είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Για τη δική σας ευκολία, το Σωματείο μπορεί να παράσχει συνδέσμους (links) στον παρόντα Ιστότοπο σε ιστότοπους που λειτουργούν από άλλα νομικά πρόσωπα. Το Σωματείο δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστότοπου που προβάλλεται ως σύνδεσμος και δεν αποδέχονται ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση αυτών των ιστότοπων.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο στην Πλατφόρμα μας – συμπεριλαμβανομένων κειμένων, λογισμικού, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών, ήχων, μουσικής, βίντεο, εφαρμογών, διαδραστικών λειτουργιών, άρθρων, ειδησεογραφικών και άλλου περιεχομένου («Περιεχόμενο») – ανήκει στο Σωματείο, ή σε άλλους από τους οποίους έχουμε άδεια χρήσης Περιεχομένου, και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλους νόμους. Το Σωματείο διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν προβλέπονται ρητά σε αυτούς τους Όρους. 

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε, αντιγράφετε, επεξεργάζεστε, μεταφράζετε, προβάλλετε, διανέμετε, κατεβάζετε, μεταβιβάζετε, πωλείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, ή με οποιονδήποτε τρόπο να εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου Χρήστη χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Σωματείου. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Περιεχομένου ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή ποινικών ή αστικών κατηγοριών και κυρώσεων. 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Σωματείο – Ένωση Καταναλωτών << ΝΕΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ >> με τον διακριτικό τίτλο ΝΕΟ ΙΝΚΑ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «ΓΚΠΔ») και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία.

Πηγές συλλογής & Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Το Σωματείο συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων, μέσω των μελών του ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που εξυπηρετεί την εκπλήρωση του σκοπού του.

Α. Δεδομένα Ταυτοποίησης

Π.χ. όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου, ΑΦΜ,

Β. Δεδομένα Επικοινωνίας

Π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ

 

Σκοποί επεξεργασίας

Σκοπός της Συλλογής και Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στα ανωτέρω είναι η πλήρωση του καταστατικού σκοπού του σωματείου κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ GDPR και η εκπλήρωση τρων νόμιμων υποχρεώσεων του κατά το 6 παρ. 1 περ γ GDPR. Επισημαίνεται ρητά ότι το υποκείμενο δικαιούται να μην παράσχει την συγκατάθεσή του για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας, ανεξάρτητα από την τυχόν παροχή συγκατάθεσης για τον άλλο σκοπό επεξεργασίας.

 

Νομική βάση επεξεργασίας

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι νομικές βάσεις επί των οποίων πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, οι εξής:

Άρθρο 6 παρ. 1 γ του ΓΚΠΔ, αφού η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας

Άρθρο 6 παρ. 1 στ. του ΓΚΠΔ, δηλαδή η εξυπηρέτηση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων του Σωματείου για την αποτελεσματική λειτουργία του, όπως τα έννομα αυτά συμφέροντα περιγράφονται στους σκοπούς παραπάνω.

Διαβίβαση και Κατηγορίες Αποδεκτών

Το Σωματείο θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου μόνο σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν συναφείς που επιδιώκουν συναφείς με το σωματείο σκοπούς, όπως περιγράφονται στο καταστατικό. Αυτά τα νομικά πρόσωπα αποτελούν Αυτοτελείς Υπεύθυνους Επεξεργασίας. Επίσης, έλαβα γνώση και συναινώ στην υποχρέωση που έχει το <<Σωματείο>> να διαβιβάσει τα δεδομένα μου προς εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων του σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 γ του ΓΚΠΔ.

Δικαιώματα υποκειμένου

Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα στο σωματείο ως υπεύθυνο επεξεργασίας) για:

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν(αρ. 15 Κανονισμός 2016/679)

Διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που το αφορούν ή για συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων(αρ. 16 Κανονισμός 2016/679).

Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν (αρ. 17Κανονισμός 2016/679) .

Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν(αρ. 18 Κανονισμός 2016/679).

Φορητότητα των δεδομένων του(αρ. 20Κανονισμός 2016/679)

Δικαίωμα Εναντίωσης (αρ.21 Κανονισμός 2016/679)

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε ή στ. του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, βάσει των εν λόγω διατάξεων. Σε τέτοια περίπτωση το Σωματείο ως υπεύθυνο επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης (παρ.3 αρ.7 Κανονισμός 2016/679)

Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή από το υποκείμενο χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης προς το Σωματείο μας που επιφυλάσσεται να απαντήσει το αργότερο εντός μηνός από τη λήψη του αιτήματος.

Επικοινωνία Υποκειμένου με το Σωματείο

Για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή εάν επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του, το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να επικοινωνεί με το Σωματείο στα τηλ. 2310 431111 ,6978642610 ή ταχυδρομικώς στον δήμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Σκρα 8 με Τ.Κ 551 32 Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην ελληνική εποπτική αρχή «ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (www.dpa.gr)

Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Το Σωματείο διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη εάν υπάρξει δικαστική διένεξη και πάντως μέχρι την περάτωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Μέτρα Ασφαλείας

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, τηρούνται όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα προστασίας έναντι κακόβουλων παρεμβάσεων.

Με το παρόν, σας ενημερώνουμε, ότι η γνωστοποίηση στο υποκείμενο των δικαιωμάτων για τις ανωτέρω αναφερόμενες επεξεργασίες, καθίσταται αναγκαία, ενόψει της θέσης σε ισχύ του υπ’ αριθμόν 679/2016 Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος εφαρμόζεται αποκλειστικά σε προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων και όχι σε νομικά πρόσωπα, ήτοι σε εταιρίες με μορφή Α.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.