fbpx

Βουλή, Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

Δελτίο Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 8/2/2023

Συμμετείχαμε, – δια του μέλους του Δ.Σ. για την Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις κ. Παναγιώτη Γεωργιάδη Δικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγω, – με λοιπούς παραγωγικούς φορείς στην συζήτηση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το σχέδιο νόμου για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Η παρέμβαση μας είναι η ακόλουθη:

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κινείται μεν προς την σωστή κατεύθυνση αλλά με πολλές ελλείψεις που έχουν καταγραφεί στο στάδιο της διαβούλευσης.

Συντασσόμαστε με τις προτάσεις της  Δευτεροβάθμιας Οργάνωσής μας ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ & της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ-ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» που υπέβαλαν στην διαδικασία της διαβούλευσης αναφορικά με τα ακόλουθα άρθρα του υπό συζήτηση νομοσχεδίου:

Άρθρο 4 – Προστασία συλλογικών συμφερόντων καταναλωτών – Προσθήκη Κεφαλαίου Α’ στο Μέρος Όγδοο του ν. 2251/1994

Άρθρο 5 – Ενώσεις καταναλωτών – Προσθήκη Κεφαλαίου Β’ στο Μέρος Όγδοο του ν. 2251/1994

Άρθρο 6 – Φορείς που νομιμοποιούνται να ασκήσουν αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών – Προσθήκη Κεφαλαίου Γ’ στο Μέρος Όγδοο του ν. 2251/1994

Άρθρο 7 – Άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών, μέτρα για την παύση και την απαγόρευση παράνομης συμπεριφοράς προμηθευτών, μέτρα επανόρθωσης και/ή αποκατάστασης – Προσθήκη Κεφαλαίου Δ’ στο Μέρος Όγδοο του ν. 2251/1994

Το Άρθρο 22 χρήζει βελτίωσης και περεταίρω αποσαφήνισης και οι προβληματισμοί μας είναι οι ακόλουθοι :

Πρώτος προβληματισμός με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων phishing αφορά συναλλαγές μέσω web banking, θα πρέπει καταρχάς να αποσαφηνιστεί ότι αφορά, και τις περιπτώσεις μη εγκεκριμένων συναλλαγών μέσω web banking, διότι δεν είναι σαφές από τους ορισμούς του Ν.4537/2018, αν οι συναλλαγές μέσω web banking εντάσσονται ή όχι στα «μέσα πληρωμής» («μέσο πληρωμών»: εξατομικευμένη συσκευή και/ή σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής,)

Δεύτερος προβληματισμός αφορά την αναδρομικότητα της ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων δηλαδή τι θα συμβεί με τα θύματα phishing που είναι χιλιάδες ειδικά από το 2020 κατά την περίοδο του κορωνοϊού που αυξήθηκαν κατακόρυφα οι ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Τρίτος προβληματισμός ως προς το πεδίο εφαρμογής της διάταξης καθώς η έννοια του «καταναλωτή» σύμφωνα με τον Ν.2251/94 είναι: «Καταναλωτής: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.»

Ο ισχύων νόμος (ν.2251/1994/ ΓΟΣ άρθρο 2,παρ. 9β) επεκτείνει την προστασία του καταναλωτή και στις μικρές επιχειρήσεις.

Επομένως με την μέχρι στιγμής διατύπωση του άρθρου «Αν ο πληρωτής είναι καταναλωτής και εφόσον οι ζημιές οφείλονται σε βαριά αμέλεια, ευθύνεται μέχρι του ανώτατου ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ, ….» τίθεται εν αμφιβόλω εάν συμπεριλαμβάνονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε περιπτώσεις που το phishing συμβεί σε επαγγελματικό/επιχειρηματικό λογαριασμό, ή μικρή επιχείρηση / ελεύθερο επαγγελματία και εάν καλύπτονται με την παρούσα μορφή του σχεδίου νόμου.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Θα πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση των τραπεζών να υιοθετήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών και των συστημάτων τους όπως ενδεικτικά:

  1. άμεση εξέταση και διευθέτηση των καταγγελιών προκειμένου για τη γρήγορη αποτροπή της απάτης εις βάρος του καταναλωτή.
  2. ευθύνη της τράπεζας στην περίπτωση μη τήρησης των καθηκόντων επιμέλειάς της προς τον καταναλωτή. Τα καθήκοντα αυτά συνίστανται σε υποχρεώσεις αντίστοιχες προς αυτές του καταναλωτή, δηλαδή στην υποχρέωση συνεχούς εποπτείας και ασφαλείας στο σύστημα και το λογαριασμό και άμεση προειδοποίηση του καταναλωτή, σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποια ύποπτη κίνηση εις βάρος του.
  3. επιπλέον ευθύνη της τράπεζας για την περίπτωση αδράνειας ή καθυστέρησης ανταπόκρισης στην καταγγελία.
  4. η τράπεζα να ευθύνεται αν η υποκλοπή του τραπεζικού λογαριασμού, προσωπικών στοιχείων και χρημάτων του πελάτη έγινε εξαιτίας της παραβίασης τους δικού της ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας ή λογισμικού που διατηρεί στοιχεία πελατών και δεν έχει τηρήσει τα μέτρα αυξημένης επιμέλειας και προσοχής, που απαιτούνται κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών, για τον περιορισμό της έκθεσης του καταναλωτή στον κίνδυνο απώλειας της περιουσίας του.

About The Author
Το ΙΝΚΑ μπορεί και εκπροσωπεί τους καταναλωτές σε Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς από το 1970. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό οργανισμό που επανιδρύθηκε για καταστατικούς λόγους το 1996.

Συμμετοχή στη συζήτηση